Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym

, Data publikacji:

Wymogi Unii Europejskiej spowodowały powstanie kodeksu ekologicznego. Ustawa ma na celu uporządkowanie zagadnień prawa ochrony środowiska. Do wykonywania zadań zostały powołane organy takie jak: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda, czy minister do spraw środowiska. W jaki sposób prawo wywiera wpływ na proces inwestycyjny? Artykuł dla przedsiębiorców i inwestorów.

Inwestycje, a ochrona środowiska.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest pierwszym krokiem dla inwestorów, który należy wykonać. Plan zagospodarowania terenu powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i jest on podstawą do wydania pozytywnej decyzji. 

Dodatkowo inwestor powinien dołączyć do planu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uwzględnić, czy i w jakim stopniu jego aktywność będzie szkodliwa dla otoczenia i zdrowia ludzkiego. Zakres raportu określa organ właściwy do wydania decyzji. 

Jednak podstawowe dane powinny zawierać:

 

  • rodzaj, skalę i usytuowanie projektu;
  • powierzchnię zajmowanego terenu oraz poprzednią formę jego użytkowania;
  • rodzaj technologii;
  • przewidywaną ilość wykorzystanych surowców, wody i energii;
  • zakres ochrony środowiska;
  • rodzaj i przewidywana ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska przy zastosowaniu wszelkich środków chroniących środowisko.

Co dalej?

Raport skierowany do właściwego organu zostanie rozpatrzony. Warto zaznaczyć, że w projekcie, inwestor, jest zobowiązany do zastosowania wszelkich dostępnych środków, aby zminimalizować niedogodności oraz zanieczyszczenia wpływające negatywnie na środowisko. Jeżeli normy nie zostaną spełnione i standardy ochrony środowiska nie mogą zostać dotrzymane, nie otrzymamy pozwolenia, a to wpłynie na opóźnienia w inwestycji.

Na co zwracają uwagę urzędnicy?

Każdej inwestycji należy zapewnić ekonomiczne wykorzystanie terenu. Warto zwrócić uwagę na ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Te elementy są obowiązkowo sprawdzane przez urzędników. W przypadku gdy ochrona wyżej wymienionych segmentów jest niewykonalna w stopniu zadowalającym, wówczas inwestor zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.

Wymagania ochrony środowiska muszą zostać spełnione.

Zanim oddamy do użytku obiekty budowlane czy instalacje, musimy zachować normy i przepisy, by zakończyć proces inwestycyjny. Mowa tu o środkach technicznych chroniących środowisko, odpowiednich rozwiązaniach z wykorzystaniem najnowszej technologii, uzyskaniu wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska oraz dotrzymania standardów emisyjnych. Nie jest to proste, ale czy niewykonalne? Prawo ochrony środowiska powstało z myślą o przyszłości naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń. 

Czy prawo ochrony środowiska zniechęca inwestorów?

Cóż, wiadomo, że dla biznesu liczy się szybka realizacja o niskim nakładzie finansowym. W przypadku przeszkód związanych z ochroną środowiska, wkład inwestora może się zwiększyć, a co za tym idzie, zysk będzie nieco mniejszy. Jednak jako radca prawny zauważam coś innego. W świetle obowiązujących przepisów inwestor ma do rozważenia więcej za i przeciw przed podjęciem decyzji. Sprowadza się to do tego, że więcej czasu należy poświęcić na rozważania, czy warto zainwestować. Jeśli nie, należy szukać lepszego miejsca.