Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

Autor tekstu: , Data publikacji:

Jednorazowe dofinansowanie sięgać może ponad 20 tys. zł!

Dotacje z urzędu pracy stanowią jednorazowe, bezzwrotne (pod pewnymi warunkami) wsparcie służące założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie może być równowartością sześciokrotności aktualnego, przeciętnego wynagrodzenia – to ponad 20 tys. zł. Ze środków skorzystać mogą nie tylko bezrobotni, ale także absolwenci centrów i klubów integracji społecznej czy poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Dla kogo skierowane jest wsparcie?

Osoby, które planują skorzystać z dofinansowania, spełniać muszą kilka kryteriów. Wnioskodawca nie mógł wcześniej otrzymać bezzwrotnych środków Funduszu Pracy (lub też innych środków publicznych), które miałyby służyć uruchomieniu własnej firmy. Niedopuszczalne jest także posiadanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli taki wpis istnieje, działalność musiała zostać zakończona co najmniej rok przed dniem złożenia urzędowego wniosku. Starający się o wsparcie nie mogą być również karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w okresie dwóch wcześniejszych lat). Nie mogą także składać analogicznych wniosków o przyznanie dofinansowania do innych starostów.

Potencjalni beneficjenci muszą się również zobowiązać m.in. do niepodejmowania zatrudnienia po dniu rozpoczęcia prowadzenia swojej firmy (przez co najmniej 12 miesięcy), do prowadzenia tejże przez minimalnie rok (to warunek, przez który otrzymane środki pozostają bezzwrotne) oraz do wydatkowania otrzymanej sumy zgodnie z jej zaplanowanym przeznaczeniem.

Na co zwrócić uwagę we wniosku?

Przede wszystkim na te elementy, na które uwagę zwróci również Komisja opiniująca go. Istotne jest nie tylko formalne, ale też merytoryczne wypełnienie formularza. Ważne jest przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia zaplanowanych działań: tak pod kątem kwalifikacji, jak i posiadanego przez niego doświadczenia zawodowego. Ocenie podlega też zaplanowana działalność (opis przedsięwzięcia, przedstawiona analiza rynku, charakterystyka kierunku rozwoju firmy, ocena konkurencyjności produktów, usług czy towarów).

Kolejna kwestia to przygotowanie osoby ubiegającej się o środki do prowadzenia swojego przedsiębiorstwa (w tym sposób przeanalizowania potencjalnych ryzyk czy analiza rentowności działań). Nie bez znaczenia pozostaje dokładna kalkulacja kosztów oraz zaproponowana przez wnioskodawcę forma zabezpieczenia środków (np. weksel, poręczenie, gwarancja bankowa, zastaw). Zabezpieczenie jest niezbędne wtedy, gdy nie zostaną dotrzymane warunki umowy – działalność zostanie zawieszona przed upływem roku czy też środki będą nieprawidłowo wydatkowane.

Co dalej?

Po otrzymaniu środków zastanawiać można się już nad zwiększaniem wydajności działań w ramach własnego przedsiębiorstwa. Dlatego warto poznać zalety systemu RCP w swojej firmy – np. dzięki inEwi.pl.