Zezwolenie na pobyt czasowy, a prowadzenie działalności gospodarczej

Autor tekstu: , Data publikacji:

Ubiegając się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec musi wykazać cel swojego pobytu, uzasadniający zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W sytuacji kiedy obcokrajowiec prowadzi działalność gospodarczą w Polsce czy to w formie jednoosobowej działalności czy to w formie spółki, może jako cel swojego pobytu wskazać właśnie – prowadzenie tej działalności.

Co więcej, przedmiotowe zezwolenie może zostać udzielone gdy celem pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnienie przez obcokrajowca funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiada, bądź prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza. Również działanie w spółce w charakterze prokurenta może uzasadniać składanie wniosku na cel pobytu opisywany w niniejszym artykule.

Zezwolenie na pobyt czasowy – pierwsze kroki

Jednak pierwszym krokiem aby w ogóle móc rozważać składanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest zarejestrowanie swojej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bądź założenie spółki w Polsce przez cudzoziemca – kapitałowej lub osobowej i wpisanie jej do Krajowego Rejestry Sądowego (KRS). Prawo polskie przewiduje wyłączenia w stosunku do obcokrajowców, stąd należy każdorazowo weryfikować czy w konkretnej formie będzie on mógł prowadzić swój biznes.

Dodatkowo, aby zezwolenie zostało udzielone muszą zostać spełnione przesłanki z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. I zgodnie z nią należy wykazać, że podmiot który prowadzi działalność gospodarczą:

albo

· Osiąga określony ustawą dochódw roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

albo

· Zatrudnia określoną liczbę pracownikówzatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, zwolnionymi z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;

albo

· wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Zezwolenie na pobyt czasowy – dokumenty

Do niezbędnych dokumentów jakie trzeba złożyć we właściwym urzędzie na tego typu zezwolenie należą:

 prawidłowo uzupełniony wniosek;

 4 biometryczne fotografie;

 kserokopia wszystkich zapisanych stron paszportu cudzoziemca;

 dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;

 dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;

 dokument potwierdzający posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu;

 dokumenty wykazujące spełnienie jednego z trzech powyżej wymienionych wymagań dotyczących prowadzonej działalności;

 bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat lub zestawienie przychodów i kosztów;

 umowę spółki;

 zaświadczenie o braku zaległości podatkowych spółki z Urzędem Skarbowym oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne;

 opłata skarbowa od wniosku.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostaną dostarczone, to zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej może zostać udzielone cudzoziemcowi na okres niezbędny do realizacji celu jego pobytu, nie dłużej jednak niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Stan prawny na dzień: 05.03.2021 r.

Źródła:

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320, 2369, z 2021 r. poz. 159);

 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195, z 2021 r. poz. 11);

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320)