Hotele Novotel. Your Time, Your Way

Autor tekstu: , Data publikacji:

Novotel to znana i zaufana marka hotelowa o długiej tradycji na polskim rynku, która wciąż rozwija się i zmienia, biorąc pod uwagę potrzeby swoich gości. 

Rodzina marki Novotel obejmuje także koncepty lifestylowe, takie jak Novotel Suites, Novotel Living i Novotel Residences. To dziś ponad 570 hoteli w 80 krajach, a w planach otwarcie kolejnych 165 i silna pozycja w Polsce, w której znajduje się aż 13 obiektów. Kluczowa filozofia marki Your Time, Your Way – skupia się na balansie między życiem prywatnym a zawodowym, co pozwala inaczej spojrzeć na branżę MICE w kontekście tego ważnego ostatnio światowego trendu. Ponieważ czekiwania organizatorów i uczestników wydarzeń ewoluują w zawrotnym tempie, sektor Meetings&Events również w Novotelach przeszedł głębokie zmiany.

Rozwój branży MICE

Na podstawie najnowszego raportu marki Accor, w hotelach Novotel wdrożono już nowe zasady, zmieniające przyszłość branży MICE. Hasło „Ciężko pracuj, baw się ostro” nie jest już aktualne. Zastąpiło je położenie punktu ciężkości na dobre samopoczucie, balans, zdrowe odżywianie i zarządzanie czasem w taki sposób, aby stworzyć harmonijną równowagę między życiem a obowiązkami zawodowymi. Podczas spotkań MICE w hotelach Accor bardzo ważną rolę odgrywa dobra atmosfera, zdrowe posiłki i czas na przerwę pomiędzy kolejnymi panelami. Choć cyfrowość ma potężną moc, spotkanie ludzi twarzą w twarz i bezpośrednia rozmowa jest nie do przecenienia. Konferencja w Novotelu nigdy nie będzie tylko zgromadzeniem ludzi w jednym pomieszczeniu, ale świadomym spotkaniem wzmacniającym wzajemne relacje i więzi jej uczestników. Jak powiedział Kishan Chandnani, Globalny Wiceprezes ds. Marek Premium Accor: – Klient przyszłości MICE szuka marki opartej na doświadczeniu, ale także zorientowanej na cel, marki dbającej o potrzeby jednostki i społeczeństwa. Sophie Hulgard, Dyrektor ds. Sprzedaży Accor dodaje: – Autentyczne odkrywanie lokalne to kluczowy element budowania zrównoważonego wydarzenia, angażującego i wspierającego lokalną społeczność oraz promującego zrównoważone odkrywanie.

Zgodnie z takimi właśnie zasadami organizowane są spotkania biznesowe i konferencje we flagowych obiektach hoteli Novotel w Polsce: Novotel Warszawa Centrum, Novotel Gdańsk Marina i Novotel Katowice.

Miejsce w którym odzyskasz równowagę

Work ballance i well being to ważne w ostatnim czasie potrzeby nas wszystkich. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez markę Novotel – blisko 1/3 gości przyznaje, że stara się poprawić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Dodatkowo, coraz więcej osób tęskni do wakacyjnych podróży i wypoczynku. Krótkich nawet, weekendowych pobytów nad morzem czy w górach, które pomagają zmienić perspektywę, odświeżą umysł, pokażą nowy horyzont. Nie ma wątliwości, że dobrze spędzony czas jest dzisiaj ważniejszy niż kiedykolwiek.

Marka Novotel przykłada ogromną wagę do kwestii wellness i well being. Nie od dziś wiadomo, że równowaga w różnych sferach życia przekłada się na ogólny dobrostan i zadowolenie z życia na wielu płaszczyznach. Dochodzi do tego jeszcze nowe pojęcie, jakim jest work life balance.

Dlatego też Novotel oferuje hotele zaprojektowane jako przestrzenie do relaksu, w których goście mogą zatrzymać się i cieszyć każdą chwilą. Przestronne, modułowe pokoje o naturalnym i intuicyjnym wystroju, całodobowy catering z pożywnymi daniami, specjalne przestrzenie konferencyjne, troskliwy i proaktywny personel, wielofunkcyjne lobby oraz dostępne centra fitness.

Jetlag, problemy z zasypianiem w nowym miejscu, emocje związane z podróżą biznesową to tylko niektóre z problemów, jakie mogą zaburzyć sen hotelowych gości. Do tego ciągła obecność w cyfrowym świecie – mogą negatywnie wpłynąć na  jakość snu. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Accor na zlecenie Novotel, aż 86 proc. Europejczyków przyznaje się do problemów ze snem, z czego 45 proc. obwinia za to stres. Aby promować wellness w zakresie snu i wypoczynku w podróży Novotel wzbogaca doświadczenia gości o nowe rozwiązania oparte na współpracy z Calm, aplikacją do snu, medytacji i relaksu. Wśród nich znalazł się pełny dostęp do specjalnej wersji aplikacji Novotel x Calm Mini z ekskluzywnymi medytacjami, muzyką do snu i Sleep Stories™ oraz udogodnienia w hotelach.


Novotel Hotels. Your Time, Your Way

Novotel is a well-known and trusted hotel brand with a long tradition in the Polish market. It continues to evolve and adapt, constantly listening to the needs and preferences of its guests.

Under the Novotel brand, there is a family of hotels that also includes lifestyle concepts such as Novotel Suites, Novotel Living, and Novotel Residences. Today, there are over 570 hotels in 80 countries, with plans to open an additional 165. Novotel holds a strong position in Poland, boasting 13 properties. The key philosophy of Novotel, „Your Time, Your Way,” focuses on the balance between personal and professional life, offering a different perspective on the MICE industry in the context of this global trend.

As per the latest report by Accor, Novotel hotels have already implemented new rules that are changing the future of the MICE sector. The motto „Work hard, play hard” is no longer relevant. It has been replaced by a shift towards well-being, balance, healthy eating, and time management to create a harmonious balance between personal and professional life. During MICE events at Accor hotels, a good atmosphere, healthy meals, and breaks between panels play a crucial role. While digitization is powerful, face-to-face meetings and direct conversations are invaluable. A conference at Novotel will never be just a gathering of people in one room but a conscious meeting strengthening relationships and bonds among participants.

Meetings and conferences in flagship Novotel hotels in Poland, such as Novotel Warsaw Centrum, Novotel Gdańsk Marina, and Novotel Katowice, are organized based on these principles.

A Place to Regain Balance

Work balance and well-being are important needs for all of us in recent times. According to a survey conducted by the Novotel brand, nearly 1/3 of guests admit to trying to improve the balance between work and private life. Additionally, more and more people yearn for vacation travel and relaxation. Even short weekend stays by the sea or in the mountains help change perspective, refresh the mind, and show a new horizon. Undoubtedly, well-spent time is more important today than ever.

The Novotel brand places great emphasis on wellness and well-being. It is well known that balance in various areas of life translates into overall well-being and satisfaction on many levels. Added to this is the new concept of work-life balance. Therefore, Novotel offers hotels designed as spaces for relaxation, where guests can stop and enjoy every moment. Spacious, modular rooms with natural and intuitive decor, round-the-clock catering with nourishing dishes, special conference spaces, caring and proactive staff, multifunctional lobbies, and accessible fitness centers await guests visiting the brand’s properties.

Jetlag, sleeping problems in a new place, and emotions related to business travel are just some of the issues that can disturb the sleep of hotel guests. The constant presence in the digital world can also negatively impact sleep quality. According to a survey conducted by Accor on behalf of Novotel, 86% of Europeans admit to sleep problems, with 45% blaming stress. To promote wellness in terms of sleep and relaxation during travel, Novotel enhances guest experiences with new solutions based on collaboration with Calm, an app for sleep, meditation, and relaxation. Among them is full access to the special Novotel x Calm Mini app with exclusive meditations, sleep music, and Sleep Stories™, as well as amenities in the hotels.