REGULAMIN KONKURSU „BUSINESS TRAVELLER POLAND AWARDS”

, Data publikacji:

REGULAMIN KONKURSU „BUSINESS TRAVELLER POLAND AWARDS”

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „Business Traveller Poland Awards” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez R&S Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 (zwana dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. Celem konkursowej ankiety jest  wyłonienie zwycięzców w kategoriach ankiety czytelniczej Business Traveller Poland Awards, której wyniki zostana ogłoszone na początku 2015 roku.

2. Fundatorem nagród jest R&S Media Sp. z o.o.

3. Partnerem ankiety i konkursu jest Deloitte Advisory Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. Partner nadzoruje właściwe zbieranie danych, ich anonimowość oraz weryfikacje wyników ankiety.

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatorów lub spółek zależnych od Organizatorów,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

5. Zgłoszenie konkursowe (ankieta) może być złożone przez każdego z uczestników tylko jeden raz. W razie złożenia więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego (wypełniania ankiety) przez uczestnika Komisja Konkursowa może nie brać pod uwagę żadnego ze zgłoszeń uczestnika.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Organizatora od dnia 26 listopada 2014r. od godz. 12:00 do dnia 28 grudnia 2014r. do godz. 12:00 na stronach serwisu www.businesstraveller.pl oraz poprzez newslettery wysyłane przez Organizatora do wybranych grup odbiorców (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizatorzy powołają komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele firmy redakcji serwisu BusinessTraveller.pl. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

a. Dwa dwuosobowe zaproszenia na 2- dniowy pobyt w pokoju dwuosobowym w gotyckiej części czterogwiazdkowego Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim (wraz ze śniadaniami i obiadokolacjami), bezpłatny wstęp do Centrum Welness (baseny, spa, jaccuzi, sauny)

b. – Dwa dwuosobowe zaproszenia do Hotelu SPA Poziom 511 w Podzamczu koło Ogrodzieńca. W ramach zaproszenia – dwa noclegi w pokoju dwuosobowym ze śniadaniami, kolacja a la carte przy świecach, pakiet zabiegów spa dla dwóch osób oraz powitalna butelka prosecco.

c. Dwa pióra wieczne marki Visconti (Back to Black, Venus Pink)

d. Dwie skórzane torby biznesowe marki Cholewiński

e. Portfel skórzany marki Cholewiński

f.  Dziesięć półrocznych prenumerat miesięcznika Business Traveller Poland

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5. Nominalna wartość nagród na jedną osobę nie przekracza 760 złotych.

E. Przebieg konkursu.

1. Podczas trwania Konkursu na stronach serwisu https://businesstraveller.pl opublikowany zostanie artykuł, zapraszający do udziału w konkursie, zawierający zadania dla jego uczestników.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

a. wypełnienie przynajmniej pól obowiązkowych ankiety Business Traveller Poland

b. napisanie hasła (tekstu) na temat tego, z czym uczestnikowi konkursu kojarzy się nazwa „business traveller” w objętości nie większej niż 200 znaków (bez spacji) w aplikacji Partnera Konkursu, firmy Deloitte.

c. podanie w ankiecie adresu e-mail, który będzie służyć tylko i wyłącznie do kontaktu na wypadek poinformowania uczestnika o wygranej

3. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 19 laureatów.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do końca stycznia  2014 na stronach internetowych www.businesstraveller.pl. Organizatorzy nie podadzą zwycięskich adresów email, a jedynie hasła (teksty), wymyślone przez laureatów.