Strategia i plan generalny dla Lotniska Chopina

Autor tekstu: , Data publikacji:

Zbudowanie renomy międzynarodowego operatora lotnisk, osiągnięcie stałego i zróżnicowanego wzrostu przychodów z zarządzania lotniskami oraz podniesienie konkurencyjności świadczonych usług lotniskowych - to główne cele przedsiębiorstwa Porty Lotnicze określone w strategii jego rozwoju na lata 2012-22.

Dokument przyjęty przez Zarząd przedsiębiorstwa zaakceptował również Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Strategia przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze w latach 2012-22 ma na celu określenie narzędzi umożliwiających kompleksowe strategiczne zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, w tym Lotniska Chopina, oraz kapitałem w Grupie Kapitałowej PPL w przyjętej perspektywie czasowej. Razem ze strategią przygotowany został Plan Generalny dla Lotniska Chopina na lata 2012-2037 określający ramy i możliwości rozwoju infrastruktury portu w odniesieniu do prognozy ruchu lotniczego.

– Obydwa dokumenty są opisem naszych wyobrażeń, jak Porty Lotnicze i Lotnisko Chopina będą zmieniać się w ciągu najbliższych pięciu lat, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności ich funkcjonowania, wyjaśnia Michał Marzec, naczelny dyrektor PPL.

Strategia analizuje silne i słabe strony Lotniska Chopina a także zagrożenia i szanse dla jego rozwoju. Wśród silnych stron wymienia lokalizację w centrum aglomeracji i w centrum Europy, nowoczesną infrastrukturę i dobrą kondycję finansową, natomiast słabe to m.in.: ograniczenia środowiskowe i dominująca rola przewoźnika o słabej kondycji finansowej, a także wysoki poziom kosztów stałych. Szansą dla lotniska jest gotowość głównego przewoźnika do współpracy przy tworzeniu hubu, komercjalizacja PPL i rozwój działalności pozalotniczej. Wśród zagrożeń wymienia się sytuację finansową PLL LOT, budowanie hubów przez konkurencyjne lotniska czy pojawienie się nowych operatorów w polskich portach lotniczych.

Na podstawie analizy określone zostały kierunki strategiczne, zgodne z przyjętą wcześniej misją i wizją przedsiębiorstwa. Strategia zakłada, że Porty Lotnicze powinny dostosować się do wymagań rynkowych (m.in. poprzez komercjalizację), a następnie zaangażować w zarządzanie portami lotniczymi w kraju i za granicą. Nadal powinna być rozwijana działalność pozalotnicza i zwiększane przychody z tego tytułu. Niezbędne jest również zaangażowanie przedsiębiorstwa w planowanie i rozwój krajowej infrastruktury lotniskowej.

-Podporządkowanie działalności przedsiębiorstwa określonym kierunkom pozwoli nam osiągnąć strategiczne cele, a więc m.in. zbudować renomę międzynarodowego operatora lotnisk, podnieść konkurencyjność świadczonych usług czy osiągnąć stałe i zróżnicowane źródła przychodów uniezależnione od aktualnej koniunktury, podkreśla Michał Nowotny, dyrektor Pionu Finansowego, uczestniczący w opracowaniu założeń strategii.

Elementem wynikającym ze strategii Portów Lotniczych jest Plan Generalny dla Lotniska Chopina, opracowany na dwudziestopięcioletnią perspektywę 2012-2037.

-Jest to program rozwoju infrastruktury naziemnej, który ma na celu przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa ruchu lotniczego przy równoczesnym zwiększaniu i optymalizacji przepustowości pola manewrowego i terminala, informuje Andrzej Ilków, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych.

Plan zawiera osiem szczegółowo opisanych programów działania, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Jest np. program zwiększania efektywności wykorzystania powierzchni w części lotniczej lotniska, program rozbudowy infrastruktury cargo czy infrastruktury związanej z zaopatrywaniem lotniska w paliwo lotnicze. Są także programy związane z poprawą ochrony środowiska czy rezerwowaniem terenów pod działalność wspierającą rozwój ruchu lotniczego.

Dokument pod nazwą „Plan Generalny Rozwoju Lotniska Chopina” został przyjęty wewnętrznie w PPL, jednak aby mógł zostać wprowadzony w życie wymagane jest przeprowadzenie jeszcze procedury uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi: w pierwszym etapie niezbędne jest uzgodnienie szczegółów z gminami, których tereny zostały objęte planem. Następnie plan musi zostać przedstawiony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz do uzgodnień ministrom: rozwoju regionalnego i obrony narodowej. Uzgodnioną i zaopiniowaną treść dokumentu ostatecznie zatwierdza minister transportu budownictwa i gospodarki morskiej.

– Ten proces nie jest łatwy i może potrwać kilka miesięcy. Jesteśmy dobrej myśli i pozytywnie nastawieni, ale o dokładnych terminach zatwierdzenia dokumentu trudno jest mówić, gdyż pierwszy etap dopiero przed nami, mówi Tadeusz Dalewski, kierownik projektu ds. strategii i planu generalnego.