Regulamin Konkursu Business Travellera, Royal Caribbean i Centrum Lotów Discovery

Autor tekstu: , Data publikacji:

Przedstawiamy regulamin naszego konkursu

A. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „Wygraj Rejs, Bilety oraz Prenumeratę” (zwany dalej „Konkursem”) jest

organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez trzy spółki: Discovery Cruises Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32, R&S MediaSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 oraz Centrum Lotów Discovery Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 (zwane dalej „Organizatorami”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród są Discovery Cruises Sp. Z o.o. , R&S Media Sp. z o.o oraz linia lotnicza RyanAir, zwani dalej „Fundatorami”,

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatorów lub spółek zależnych od Organizatorów,

b. innych osób, ktore brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Organizatorów od dnia 27 kwietnia 2012r. od godz. 12:00 do dnia 31 maja 2012r. do godz. 12:00 na stronach serwisów www.businesstraveller.pl oraz www.royalcaribbean.pl (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizatorzy powołają komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele firmy Discovery Cruises oraz redakcji serwisu BusinessTraveller.pl. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

Jeden podwójny voucher na rejs statkiem linii Royal Caribbean po Karaibach lub Morzu Śródziemnym (do wyboru). Zaproszenie jest ważne przez jeden rok od daty ogłoszenia wyników konkursu na rejsy ze specjalnej puli, która jest w dyspozycji organizatora, trasa i termin wymaga wcześniejszego uzgodnienia z organizatorami. W cenę rejsu wliczona jest podwójna kajuta na statku, all inclusive (z wyłączeniem alkoholi) oraz wybrane atrakcje na statku. Transport (dolot i powrót ) do miejsca startu rejsu pokrywa we własnym zakresie zwycięzca. W rejsie mogą wziąć udział TYLKO osoby pełnoletnie.

Cztery podwójne vouchery ważne do końca 2012 roku na rejs powrotny liniami lotniczymi RyanAir do dowolnych, będących w ofercie linii lotniczej, miast europejskich o wartości 760 złotych na 1 osobę (zwycięzca pokrywa koszt tzw. opłat lotniskowych), z zastrzeżeniem regulaminu linii RyanAir, a w szczególności zastrzeżeń, dotyczących dat lotów. Warunki korzystania z voucheru  TUTAJ

– Dziesięć półrocznych prenumerat miesięcznika Business Traveller Poland

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5. Nominalna wartość nagród na jedną osobę nie przekracza 760 złotych.

E. Przebieg konkursu.

1. Podczas trwania Konkursu na stronach serwisu https://businesstraveller.pl oraz www.royalcaribbean.pl opublikowany zostanie artykuł, zapraszający do udziału w konkursie, zawierający zadania dla jego uczestników.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

a. zapisanie się na newsletter Royal Caribbean na stronie www.royalcaribbean.pl

b. zapisanie się na newsletter miesięcznika Business Traveller Poland na stronie www.businesstraveller.pl i potwierdzenie subkrypcji w mailu, który zostanie wysłany zaraz po zapisaniu się na newsletter

c. Wyrażenie zgody na otrzymywanie w przyszłości newsletterów wyszukiwarki biletów lotniczych www.centrumlotow.pl.

(UWAGA: Jeśli uczestnicy konkursu są już zapisani na newsletter/newslettery, to nie muszą zapisywać się na nie powtórnie. W takim przypadku Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość sprawdzenia, czy mail uczestników konkursu występuje w bazie danych newsletterów.)

d. odpowiedź na dwa pytania, dotyczące statków Oasis of The Seas oraz Allure oF the Seas: “Ile pokładów mają statki Oasis of The Seas oraz Allure oF the Seas?” oraz “Jak nazywa się obecne na ich pokładach urządzenie, pozwalające na stacjonarne surfowanie?”. Artykuły, zawierające odpowiedzi na pytania konkursowe, zostaną opublikowane na stronach www.businesstraveller.pl oraz www.royalcaribbean.pl

e. napisanie kilku zdań (do 1000 znaków), dlaczego warto spędzić wakacje na statkach floty Royal Caribbean.

3. Organizatorzy oczekują na prawidłowe odpowiedzi mailem na adres info@businesstraveller.pl

4. Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

– Adres mailowy uczestnika, na który zapisał się na newslettery

– Zgodę na otrzymywanie newslettera Centrum Lotów Discovery

– Prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe

– krótki tekst o wakacjach na statkach Royal Caribbean

5. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 15 laureatów. Komisja weźmie pod uwagę prawidłowe wypełnienie zadań przez uczestników konkursu oraz oceni krótki tekst, nadesłany przez uczestników, biorąc pod uwagę jego oryginalność.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 22 czerwca 2012 roku na stronach internetowych www.royalcaribbean.pl oraz www.businesstraveller.pl.