REGULAMIN KONKURSU (dalej „Regulamin”)

Autor tekstu: , Data publikacji:

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

A. Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs „Bilety RyanAir od Business Travellera!” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez R&S Media

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32 (zwaną dalej

„Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

 

2. Fundatorem nagród jest linia lotnicza RyanAir, zwana dalej „Fundatorem”.

 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby

niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:

 

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora

lub spółek zależnych od Organizatora,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób

będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem,

powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku

przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym

pożyciu.