Komisja Europejska domaga się przestrzegania przepisów UE

Autor tekstu: , Data publikacji:

Komisja zwróciła się do Austrii, Niemiec, Włoch i Luksemburga o wprowadzenie przepisów UE zapewniających, aby opłaty lotniskowe były przejrzyste i niedyskryminujące.

W przypadku niepoinformowania Komisji o podjętych działaniach zapewniających zgodność ustawodawstwa krajowego z prawem unijnym w ciągu dwóch miesięcy, KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dyrektywa dotycząca opłat lotniskowych przyjęta w marcu 2009 r. zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów zapewniających, że opłaty lotniskowe pobierane od linii lotniczych na głównych lotniskach UE będą ustalane zgodnie z zasadami przejrzystości, konsultacji i niedyskryminacji określonymi w polityce ICAO.

Opłaty lotniskowe płacone przez linie lotnicze za korzystanie z pasów startowych na lotniskach, w tym opłaty pasażerskie pokrywające koszty infrastruktury lotniskowej, stanowią znaczną część kosztów linii lotniczych i są ostatecznie ponoszone przez podróżnych, ponieważ są wliczane w ceny biletów.

Dyrektywa stanowi, że lotniska muszą konsultować z liniami lotniczymi poziom opłat informując je o kosztach poniesionych tytułem świadczonych usług.

Ponadto, państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia niezależnego organu orzekającego w sprawach spornych pomiędzy lotniskami i liniami lotniczymi w zakresie ustalania poziomu opłat.

Powodem podjęcia działań przez KE jest brak informacji z tych krajów dotyczących wprowadzenia dyrektywy UE , której termin złożenia upłynął  15 marca 2011 r.

Do chwili obecnej 19 państw członkowskich wdrożyło w pełni unijną dyrektywę, a cztery pozostają na etapie wdrażania.

Aktualnie Komisja przeprowadza ocenę przepisów w poszczególnych krajach pod kątem spełnienia norm określonych w dyrektywie.

Niewdrożenie dyrektywy może oznaczać, że opłaty ponoszone przez pasażerów są zawyżone na połączeniach wewnątrz Unii Europejskiej oraz dalekiego zasięgu z portów UE.