Audyt komunikacji wewnętrznej dla realizacji celów biznesowych

Autor tekstu: , Data publikacji:

Rosnące oczekiwania zarówno pracowników wobec komunikacji wewnętrznej, poszerzający się zasób nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, a także coraz bardziej zróżnicowane grupy docelowe wewnątrz firmy sprawiają, że działania prowadzone w ramach komunikacji wewnętrznej wymagają jeszcze lepszej koordynacji.

Przygotowanie obszaru komunikacyjnego wspierającego realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa, który będzie jednocześnie odpowiadał na potrzeby informacyjne pracowników, wymaga przeprowadzenia wcześniejszej diagnostyki rozpoznawczej zarówno pod kątem sfer komunikacyjnych, które funkcjonują prawidłowo, jak i tych, które wymagają poprawy. Pomaga w tym audyt komunikacji wewnętrznej.

Audyt wewnętrznych – korzyści dla firmy

Audyt Komunikacji Wewnętrznej skupia się na zbadaniu bieżącego poziomu zadowolenia pracowników z przepływu informacji w firmie, jakości komunikacji z przełożonymi i współpracownikami oraz sygnalizuje potrzeby i oczekiwania w tych obszarach. Dla zarządu firmy stanowi on kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację celów biznesowych organizacji.

Audyt wewnętrzny zapewnia firmie:

 • kompletny obraz aktualnej komunikacji wewnętrznej (formalnej i nieformalnej),
 • pomoc w tworzeniu struktury organizacyjnej opartej na danych,
 • wyszczególnienie tego, co buduje komunikację wewnętrzną, a co ją ogranicza,
 • rzetelną ocenę potrzeb pracowników niezbędną do wzmacniania pozytywnego employee experience,
 • możliwość podjęcie skutecznego dialogu z pracownikami, co zapewnia im poczucie realnego wpływu na procesy firmowe.

Cel badań

Samo nakreślenie i przekazanie głównych celów biznesowych firmy nie jest równoznaczne z tym, że pracownicy je od razu zrozumieją i w pełni zaangażują w ich realizację. Podstawowym zadaniem audytu komunikacji wewnętrznej jest poznanie wyobrażeń kierownictwa o opiniach pracowników na temat firmy, ich zrozumienia jej misji, wizji i celów biznesowych, a także stopnia utożsamiania się z nimi pracowników i zaangażowania w ich realizację.

Audyt daje możliwość poznania i zweryfikowania rozbieżności pojawiających się pomiędzy perspektywą kierownictwa a oczekiwaniami pracowników. Zidentyfikowanie tych dysproporcji, poznanie mocnych i słabych stron w obopólnej komunikacji, a także szans i zagrożeń z tym związanych pozwala na zaplanowanie zarówno krótko-, jak i długoterminowych działań mających na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej organizacji.

Cel badań audytu komunikacji wewnętrznej to przede wszystkim:

 • poznanie systemu obiegu informacji w firmie,
 • dostrzeżenie rzeczywistych potrzeb w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • sprawdzenie dostępnych narzędzi komunikacji pod kątem zaobserwowanych problemów, potrzeb i oczekiwań,
 • zbadanie aktualnego systemu intranet wraz z weryfikacją potrzeb pracowników i usprawnień w zakresie tego narzędzia,
 • poznanie dotychczasowych sposobów informowania i angażowania pracowników,
 • analiza obecnych form komunikacji i ich użyteczności,
 • zbadanie komunikacji pionowej (góra-dół, dół-góra) oraz poziomej,
 • rozpoznanie kanałów komunikacji formalnej i nieformalnej,
 • sprawdzenie ilości oraz rodzajów informacji przekazywanych kanałami formalnymi i nieformalnymi,
 • analiza stosowanych narzędzi komunikacji wraz z oceną możliwości ich rozwoju,
 • poznanie oczekiwań i potrzeb pracowników pod kątem komunikacji firmowej,
 • identyfikacja liderów opinii,
 • zdiagnozowanie podstawowych barier komunikacyjnych,
 • weryfikacja kompetencji i deficytów pracowników w zakresie komunikacji,
 • kontrola praktyk dzielenia się wiedzą w firmie.

Audytu komunikacji wewnętrznej https://www.exacto.pl/strategie-komunikacji-wewnetrznej/ umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, która jest kluczowa dla efektywnego realizowania celów biznesowych. Należy pamiętać, że nawet najlepsza strategia, która nie jest wsparta odpowiednimi postawami i kulturą organizacyjną, nie będzie w pełni efektywnie realizowana.