Z Eurolotem na narty do Popradu

Autor tekstu: , Data publikacji:

Z Eurolotem na narty? Czemu nie. W se­zo­nie zimowym z narodowym przewoźnikiem polecimy z War­sza­wy do Po­pra­du

Nie­któ­re rejsy zo­sta­ły zli­kwi­do­wa­ne, a na in­nych zwięk­szo­no licz­bę po­łą­czeń, m.​in. do Hel­si­nek, Me­dio­la­nu Mal­pen­sa i Frank­fur­tu.

– Za­wsze w se­zo­nie zi­mo­wym część linii lot­ni­czych za­wie­sza swoje po­łą­cze­nia w te miej­sca, do któ­rych la­ta­ją na urlo­py wa­ka­cyj­ne po­dróż­ni. Otwie­ra na­to­miast rejsy do miej­sco­wo­ści, gdzie można udać się na narty – po­wie­dział rzecz­nik war­szaw­skie­go portu Prze­my­sław Przy­byl­ski.

Mi­ło­śni­cy nar­ciar­stwa 10 grud­nia po raz pierw­szy będą mogli po­le­cieć Eu­ro­lo­tem z War­sza­wy do Po­pra­du na Sło­wa­cji. Nowym kie­run­kiem jest też Rze­szów, do któ­re­go loty ofe­ro­wa­ne będą od 14 li­sto­pa­da przez OLT Je­ta­ir.

Na kilku kie­run­kach prze­woź­ni­cy zwięk­sza­ją licz­bę po­łą­czeń. LOT uru­cha­mia np. trzy razy w ty­go­dniu do­dat­ko­we po­ran­ne rejsy do Hel­si­nek, wię­cej lotów bę­dzie też do Me­dio­la­nu Mal­pen­sa (sie­dem­na­ście ty­go­dnio­wo) oraz Lwowa (sie­dem w ty­go­dniu). Lu­fthan­sa uru­cha­mia do­dat­ko­wy, po­po­łu­dnio­wy lot do Frank­fur­tu. Z trzech do czte­rech ty­go­dnio­wo zwięk­szy się licz­ba lotów do Me­dio­la­nu Ber­ga­mo, ob­słu­gi­wa­nych przez Wizz Air.

Na kil­ku­na­stu po­łą­cze­niach zmniej­szy się czę­sto­tli­wość rej­sów, a kilka po­łą­czeń zo­sta­ło zli­kwi­do­wa­nych. LOT nie bę­dzie latał zimą do Da­masz­ku i Bej­ru­tu. Wizz Air ska­so­wał zaś po­łą­cze­nia do Bur­gas i Ma­dry­tu, a Nor­we­gian – do Ber­gen. Lu­fthan­sa Ita­lia, w związ­ku z li­kwi­da­cją tej linii, nie po­le­ci już wię­cej do Me­dio­la­nu. Z War­sza­wy wy­co­fał się także hisz­pań­ski Vu­eling.

Lot­ni­sko Cho­pi­na jest naj­więk­szym por­tem lot­ni­czym w Pol­sce. Ob­słu­gu­je ruch roz­kła­do­wy, czar­te­ro­wy oraz cargo. W 2010 r. z usług lot­ni­ska sko­rzy­sta­ło łącz­nie bli­sko 8,7 mi­lio­na pa­sa­że­rów, czyli pra­wie 43 proc. cał­ko­wi­te­go ruchu pa­sa­żer­skie­go w Pol­sce. We­dług wstęp­nych da­nych, od po­cząt­ku roku do wrze­śnia na lot­ni­sku od­pra­wio­no ponad 7,25 mln pa­sa­że­rów – o 8,3 proc. wię­cej niż w tym samym okre­sie ubie­głe­go roku.