Certyfikat Airport Carbon Acreditation dla lotniska im. Chopina

Autor tekstu: , Data publikacji:

Kolejne etapy programu obejmują: redukcję śladu węglowego poprzez zarządzanie źródłami pozostającymi pod kontrolą zarządzającego portem lotniczym (poziom 2 – redukcja), angażowanie partnerów portu do wspólnych działań dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (poziom 3 – optymalizacja) oraz docelowe osiągnięcie i utrzymanie stanu zerowej emisji (poziom 3* – neutralność).

– Lotnisko Chopina jest dobrym przykładem portu, który uwzględnia troskę o środowisko w swojej długofalowej strategii działania. Dzięki certyfikacji w programie Airport Carbon Accreditation robi krok w kierunku świadomego zarządzania emisją zanieczyszczeń powietrza zarówno w swojej codziennej działalności operacyjnej, jak i w kontekście myślenia o dalszym rozwoju, chwali Oliver Jankovec, dyrektora generalny Europejskiej Rady Lotnisk (ACI Europe).

Lotnisko Chopina jest liderem wśród polskich portów lotniczych w prowadzeniu zaawansowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Oprócz starań zmierzających do zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza, od wielu lat prowadzi działania związane z ograniczaniem hałasu, realizuje program retencji i ochrony cieków wodnych, a także programy zarządzania obiegiem i oczyszczania wód deszczowych oraz gromadzenia i utylizacji płynów eksploatacyjnych z instalacji odladzania samolotów.

Od 1996 r. na lotnisku prowadzona jest także gospodarka odpadami, której głównymi celami jest maksymalny odzysk i recykling prowadzony tak aby jak najmniej odpadów trafiało na wysypiska. W maju 2010 r. Lotnisko Chopina otrzymało nagrodę Trane Energy Efficiency Leader Award za działania proekologiczne oraz poprawę wydajności energetycznej i operacyjnej.